Ardal Weddïo / Praying Area

On July 3rd 2015 Mrs Jean Voyle Williams opened our praying and meditation area during our special assembly. The School Council and ECO Council helped the staff to plan the area and decide what plants were needed. Meinir Mathias, our artist in residence, worked with the pupils to design our mural depicting the growth of the Bible. Meinir painted a timeline starting from 1588 when William Morgan translated the Bible into Welsh, Griffith Jones, who was the founder of the circulating schools, Madam Bevan who helped by providing money for Griffith Jones, Rev Thomas Charles who was responsible for distributing Beibles to the community and Mary Jones who walked 26 miles to buy a Bible from Thomas Charles.

Ein trwpedwyr yn perfformio ar ddechrau'r gwasanaeth

Our trumpeters played at the beginning

of our assembly.

Mrs James yn siarad am y murlun.

Mrs James talking about the mural.

Mrs Jean Voyle Williams yn siarad gyda'r disgyblion.

Mrs Jean Voyle Williams talking to the pupils.

Mrs Jean Voyle Williams yn agor ein ardal weddio yn swyddodol.

Mrs Jean Voyle Williams officially opening our praying area.

Y Côr yn canu a Mrs James yn esbonio am gystadlaethau Yr Urdd a Menter Y Treftadaeth.

The choir sing and Mrs James explaines about

the Urdd and Welsh Heitage Competitions.

Y disgyblion yn cloi'r gwasanaeth arbennig trwy ganu Cân William Morgan.

The pupils close the special assembly by singing Cân William Morgan.

Ar 3ydd Gorffennaf 2015, agorodd Mrs Jean Voyle Williams ein cornel

myfyrio a gweddïo yn ystod gwasanaeth arbennig. Bu'r Cyngor Ysgol a'r

Cyngor ECO yn helpu'r staff i gynllunio'r ardal a phenderfynu pa planhigion oedd angen. Daeth Meinir Mathias, ein hartist preswyl, i weithio gyda'r disgyblion i gynllunio murlun sy'n portreadu twf y Beibl. Peintiodd Meinir llinell amser yn dechrau o 1588 pan gyfieithodd William Morgan y Beibl i'r Gymraeg, Griffith Jones a sefydlodd yr ysgolion cylchlynol, Madam Bevan gyfranodd yr arian i Griffith Jones, Parchedig Thomas Charles a fu'n gyfrifol am dosbarthu Beiblau i'r gymdeithas a Mary Jones, a gerddodd 26 milltir i brynu Beibl gan Thomas Charles.

Cliciwch ar y chwech fideo isod i weld ein gwasanaeth arbennig.

Please click on the six videos below to see our special assembly.

Mrs James a Mrs Jean Voyle williams