Annwyl Rieni,

Mae dewis yr ysgol gywir i’ch plentyn yn hollbwysig. Mae rhieni am sicrhau addysg dda i’w plant ond maent hefyd am iddynt fod yn hapus ac yn ddiogel. Yn Ysgol Gymraeg Rhydaman, credwn y gallwn gynnig pob un o’r pethau hyn. Rydym yn ymfalchio yn yr addysg eang, gytbwys a llawn a ddarparwn ac mae safonau uchel yr addysgu a’r dysgu yn dwyn clod i waith caled y staff a’r disgyblion. Yn yr un modd, rydym hefyd yn ymfalchio yn yr awyrgylch cyfeillgar a chydweithredol sydd i’w weld bob amser.

Mae llawer o ymwelwyr i’r ysgol yn sôn am y croeso cynnes y maent yn ei gael a chwrteisi ac aeddfedrwydd ein disgyblion. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus.

Petaech yn dewis danfon eich plentyn i Ysgol Gymraeg Rhydaman, rwyf yn gwbwl hyderus y byddwch wedi gwneud y penderfyniad cywir. Edrychaf ymlaen at gwrdd â chi yn fuan ac os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, cofiwch gysylltu â mi yn yr ysgol

Yn gywir,

Geraint Davies, Pennaeth

Croeso`r Pennaeth

Headmaster`s welcome

Dear Parents,

Choosing the right school for your child is vitally important. Most parents want a good education for their children but they also want them to be happy and to feel safe and secure. At Ysgol Gymraeg Rhydaman we believe we can offer all these things. We pride ourselves on the broad balanced and full education that we provide and the high standards of teaching and learning are a credit to the hard work of both staff and pupils.

Many visitors to the school comment on the warm welcome they receive and the politeness and maturity of our pupils. We value our pupils and believe that time in school should be rewarding and fulfilling.

Should you send your child to Ysgol Gymraeg Rhydaman I am confident that you would have made the right choice. I look forward to meeting you soon and if you have any queries or concerns please contact me at school at any time.

Yours sincerely,

Geraint Davies, Headteacher