Grant Amddifadedd Ysgol Gymraeg Rhydaman

Ysgol Gymraeg Rhydaman`s Pupil Deprivation Grant Statement

Grantiau Ysgol

Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (e-FSM) a disgyblion sydd wedi derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis (LAC).

Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim neu sy’n LAC.

Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn:

1. nodi’r grŵp targed o ddisgyblion, ei nodweddion a’i anghenion

2. cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau

3. monitro a gwerthuso effaith adnoddau.

Yn 2016/17 rhoddwyd i Ysgol Gymraeg Rhydaman ddyraniad Grant Amddifadedd Disgyblion o £10,350 (plant 5-11 oed) a £2,100 (plant 3-5 oed). Mae'r cyllid yma wedi ei ddefnyddio yn y flwyddyn 2016/17.

Yn 2017/18 rhoddwyd i Ysgol Gymraeg Rhydaman ddyraniad Grant Amddifadedd Disgyblion o £16,100 (plant 5-11 oed) a £1,200 (plant 3-5 oed). Bydd y cyllid yma yn cael ei ddefnyddio yn y flwyddyn ysgol 2017/18.

Yn Ysgol Gymraeg Rhydaman mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ac ERW, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

• ddarparu rhaglenni ymyrraeth a chymorth y profwyd eu bod yn cael yr effaith fwyaf a’u bod yn gynaliadwy. Gwneir hyn drwy sicrhau cymorth ychwanegol i ddisgyblion prydau ysgol am ddim.

• ddarparu hyfforddiant penodol o safon uchel i staff.

• gyflwyno a defnyddio systemau olrhain data i nodi anghenion dysgwyr, targedu ymyraethau a monitro effaith.

• wella presenoldeb y grŵp targed drwy ddefnyddio ymyraethau.

• ddatblygu capasiti arweinyddiaeth i flaenoriaethu’r effaith ar ansawdd y ddarpariaeth a’r canlyniadau

• gefnogi dysgwyr a’u teuluoedd drwy gyswllt cyson a chyngor priodol.

Cymeradwywyd ein cynllun datblygu ysgol (cynllun gweithredu) a`n gwariant gan yr Awdurdod Lleol a Llywodraethwyr yr ysgol.

The Pupil Deprivation Grant (PDG) is allocated to schools with pupils who come from low-income families and are currently known to be eligible for free school meals (e-FSM) and pupils who have been looked after continuously for more than six months (LAC).

Schools are expected to make the best use of this funding to implement sustainable strategies that will quickly bring about changes for learners eligible for free school meals or who are LAC.

As a school we have agreed the following three steps:

1. to identify the target group of pupils, its characteristics and needs

2. to plan interventions which make the most effective use of resources

3. to monitor and evaluate the impact of resources.

In 2016/17 Ysgol Gymraeg Rhydaman was provided with a PDG allocation of £10,350 (for children aged 5-11 years) and £2,100 ( for children aged 3-5 years.) This money was spent in the 2016/17 school year.

In 2017/18 Ysgol Gymraeg Rhydaman was provided with a PDG allocation of £16,100 (for children aged 5-11 years) and £1,200 ( for children aged 3-5 years.) This money will be spent in the 2017/18 school year.

At Ysgol Gymraeg Rhydaman we have a comprehensive school development plan, agreed and monitored by Carmarthenshire Local Authority and ERW, to promote progress and remove barriers to learning for students eligible for this funding.

We have used the funding available to:

• provide intervention and support programmes that are proven to have the greatest impact and to be sustainable. The school extends their support to pupils that are on the free school meals register.

• provide specific high quality training for school staff.

• implement and use data tracking systems to identify learners’ needs, target interventions and monitor impact.

• improve attendance of target group by using interventions.

• developed leadership capacity to prioritise the impact on the quality of provision and outcomes

• support learners and their families by liaising constantly with parents and convey appropriate advice.

Our school implementation plan has been approved by Ysgol Gymraeg Rhydaman`s Board of Governors as well as the Local Education Authority.