Cadeiryddes y Corff

Llywodraethol :

Mrs. Jean Huw Jones

Annwyl Gyfeillion,

Braint i mi, fel Cadeirydd presennol y Corff Llywodraethol, yw ysgrifennu gair i gyflwyno Ysgol Gymraeg Rhydaman i chi ac i dystio i’w naws hapus a chroesawgar.

Mae gan Ysgol Gymraeg Rhydaman, erbyn hyn, draddodiad ac enw da o fewn yr ardal am greu a meithrin awyrgylch a chymdeithas Gymraeg a hynny mewn ffordd gwbl naturiol. Mae’r plant a ddaw o gartrefi Cymraeg a di-Gymraeg yn toddi i fod yn un teulu hapus lle mae’r iaith Gymraeg yn brif gyfrwng addysg, yn iaith swyddogol yr Ysgol ac yn iaith bywyd cymdeithasol yr Ysgol. Er mai Cymraeg yw’r cyfrwng dysgu mae cynlyniadau blynyddol y disgyblion yng nghyfnod allweddol dau yn brawf o lwyddiant yr ysgol yn y Saesneg yn ogystal. Ceir yma ymrwymiad i gwricwlwm eang a chytbwys, ac mae’r holl faterion allweddol yn cael eu monitro’n gyson.

Mae cydweithrediad a chydweithio yn bwysig ac mae’r nodweddion yma yn dod i’r amlwg yn holl weithgareddau’r Ysgol boed yn academaidd neu’n all-gyrsiol. Cafwyd arolwg llwyddiannus a gwobrwywyd yr Ysgol â Marc Safon yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol. Mae’n rhaid i addysg ganolbwyntio ar anghenion a chyfleoedd gwahanol y dyfodol yn hytrach nag edrych yn ôl, ac ‘rwy’n ffyddiog y gellir llwyddo i wneud hyn trwy bartneriaeth effeithiol ac ymgais ar y cyd rhwng yr ysgol, y rhieni a’r llywodraethwyr.

Gobeithio bod y manylion a geir ar y gwefan yma wrth eich bodd.

Yn ddidwyll,

Jean Huw Jones

Cadeirydd y Llywodraethwyr

The Chair of

Governors

Mrs. Jean Huw Jones

Dear Friends,

It gives me great pleasure to write this introduction to the prospectus of Ysgol Gymraeg Rhydaman, and to testify to the welcoming and happy atmosphere which is always evident there.

Ysgol Gymraeg Rhydaman has a good reputation for naturally creating and fostering a Welsh ethos within the local community. Pupils from Welsh and non-Welsh homes work happily together in a very homely environment where Welsh is the natural language used in all aspects of school life. Although the medium of instruction is primarily Welsh, the annual SATS results at Key Stage Two reflects the fact that pupils also succeed in achieving a high standard in English. There is a commitment to providing a broad and balanced curriculum, with all key aspects being continually monitored.

The importance of co-operation is evident in all the activities connected to the school, both academically and in the numerous extra-curricular activities. The school has undergone a successful inspection and was recently awarded the Quality Mark by the Basic Skills Agency. Schools need to concentrate on developing a curriculum better suited to the new millennium and i’m confident that by working in partnership with parents and the governing body, that Ysgol Gymraeg Rhydaman will succeed in achieving that goal.

I do hope that the information contained on this website gives you the insight into the life of Ysgol Gymraeg Rhydaman.

Yours sincerely,

JEAN HUW JONES

(Chair of Governing Body)