Recordio ein rhaglen radio.

Recording our radio programme.

Defnyddio rhaglen 'audacity' i ychwanegu cyfweliadau a cherddoriaeth.

Using the programme 'Audacity' to add our interviews and music.

Radio Ysgol Penboyr - 7/5/2015 by Cymrufm on Mixcloud

Radio Penboyr

Cliciwch isod i glywed ein rhaglen

radio gyntaf.

Click below to hear our first

radio programme.

Mae Ysgol Penboyr wedi buddsoddi mewn gorsaf radio newydd. Cafodd ein harweinwyr digidol gyfle arbennig i gyfweld yr Esgob Wyn Evans ar y ffôn cyn gadael gyda Dosbarth 3 a 4 ar ymweliad i’r Llyfrgell Genedlaethol ar ddydd Llun, 27ain o Ebrill. Maent wedi creu rhaglen gyda Mrs. Brice a Mrs. Glenys Williams ar eu profiad yn Aberystwyth a’u cyfweliad gyda’r Esgob. Gobeithiwn ddarlledu rhaglenni yn rheolaidd yn defnyddio ein gorsaf radio newydd ac y caiff disgyblion yr ysgol i gyd, yn eu tro, gyfle i recordio rhaglen.

Penboyr school has invested in a new radio station. The digital leaders were very fortunate to interview the Bishop Wyn Evans on the telephone, before they left with Class 3 and 4 to visit the National Library on Monday, 27th April, 2015. They have created a program with Mrs. Brice and Mrs. Glenys Williams about their experience at Aberystwyth and their interview with the Bishop. We hope to broadcast programs regularly on our new radio station and all pupils, in turn, will have the opportunity to record a program.