Dun Mikiel Xerri


Dun Mikiel Xerri twieled fid-29 ta' Settemru 1737 u miet fis-17 ta'Jannar 1799 f' eta ta' 62 Sena.

Huwa kien Qassis u patriot Malti.

Dun Mikiel Xerri kien ghex taht l-ordni tal-Kavallieri ta San gwann Taht il-Gvernatur Napuljun Buonaparte.

Dun Mikiel Xerri kien ippjana rewixta kontra il-Francizi ghax kienu nehew lil Maltin iddritt fuq il-gid li kellhom fil-knejjes specjalment fuq id-degheb u bdew jisirqu d-degheb min gol knejjes ghalhekk il- Maltin bdew jahbu d-degheb ta gol knejjes billi jizbghawh b'zebgha sewda.

Dun Mikiel Xerri kien ingfhata il-forka minhabba li kien qajjem rewixta kontra il-francizi.

IL-Monument Ta' Dun Mikiel Xerri jinsab il-Belt Valletta.

Huwa qijed mitfuh taht il-Knisja ta San Publiju Il-Furjana.

Dun Karm PsailaDun Karm Psila twieled fit-18 ta'Ottubru 1871 f' Haz- Zebbug u miet 13 ta' Ottubru 1961.

Dun Karm Psaila kien qassis u kieteb.

Dun Karm psaila huwa il- Poeta Nazzjonali ta' Malta.

Dun Karm psaila kieteb l-Innu Malta.

Dun karm Psaila F'1923 gie appuntat librar tal-Librerija nazzjonali ta 'Malta.

Il-Monument Ta Dun Karm Psaila jinsab Fi Triq Scortino Haz-Zebbug.

San Gorg PrecaSan Gorg Preca twielied fit-12 ta' frar,1880 fil- belt Valletta u miet fis-26 ta'Lulju 1962 f'eta ta'82 Sena.

San Gorg Preca beda is- Socjeta tal- Muzew.

Sun Gorg Preca kien jaqad it-tfal biex jaghlimhom il- Muzew.

L-ewwel Superjur Generali tal-Muzew kien Gege' Borg.

San Gorg Preca kien gie bbeatifikat nhar ild-9 ta'Mejju 2001 fuq il fossos tal- Furjana flimkien ma'Nazju Falzon u Marija Aeodata Pisani mil-PapaGwann Pawli II.

Huwa qijed mitfun fil-kappela miraculuza tal Blata l-Bajda.