г
ш
к
т
д
к
п
з
бодър
късче
хубаво
герой
цип
хапка
магазин
домат
т
в
к
д
р
л
с
у
п
о
б
н
а
ч
м
х
Открийте кодираната дума. На всяко число отговаря буква от азбуката.
8
3
20
11
15
3
6
з
у
л
о
п
е
м
к
и
е
в
ж
к
в
Групова работа
Какво знаете
за звуковете?
Звучни и беззвучни
съгласни
1.
Подредете в колона буквите на гласните и съгласните звукове.
Съгласни
Гласни
а
м
с
о
р
п
е
и
к
л
ф
у
Съгласните са:
звучни - б в г д ж з дж дз м л р н й
беззвучни - п ф к т ш с ч ц х
2.
Подредете в две редици буквите на звучните съгласни и на беззвучните съгласни.
звучни съгласни


беззвучни съгласни
Кои букви не записахте в редиците? Защо?
3.
Препишете в една колонка думите, които съдържат само звучни съгласни, а в друга - думи с беззвучни съгласни.
звучни
съгласни
беззвучни
съгласни
4.
Ще узнаете кои нови думи ще получите от дадените, ако замените началната звучна съгласна със съответната беззвучна.
Напишете получените думи.
бор
гора
жило
гара
_ор
_ора
_ило
_ара
б - п
в - ф
г - к
д - т
ж - ш
Поздравления!